Wednesday, March 18, 2009

Bao cao so lieu thong ke Kinh te Viet Nam

[Download] Số liệu về xuất, nhập khẩu tháng 2/2009- Nguồn: Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Chỉ số giá tiêu dùng, vàng, USD tháng 2/2009 - Nguồn: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Chỉ số giá tiêu dùng, vàng, USD tháng 1/2009 - Nguồn: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Tình hình kinh tế - Xã hội năm 2008 - Nguồn: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Chỉ số giá tiêu dùng, vàng, USD tháng 12/2008 - Nguồn: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Chỉ số giá tiêu dùng, vàng, USD tháng 11/2008 - Nguồn: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Số liệu về xuất, nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2008 - Nguồn: Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Báo cáo đầu tư nước ngoài tháng 10 và 10 tháng của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Chỉ số giá tiêu dùng, vàng, USD tháng 10/2008 - Nguồn: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Vốn FDI 9 tháng đầu năm 2008 - Nguồn: Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm - Nguồn: Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 9 và 9 tháng đầu năm - Nguồn: Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Chỉ số giá tiêu dùng, vàng, USD tháng 9/2008 - Nguồn: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Số liệu về xuất, nhập khẩu tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2008 - Nguồn: Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2008 - Nguồn: Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Số liệu khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2008 - Nguồn: Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Danh sách 144 doanh nghiệp mà Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dự kiến bán toàn bộ vốn của Nhà nước trong quý 4/2008 - Nguồn: SCIC
[Download] Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2008 - Nguồn: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Vốn FDI tháng 10 và 10 tháng năm 2008 - Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Báo cáo tình hình cung cầu, thị trường giá cả các mặt hàng trọng yếu tháng 10/2008 - Nguồn: Cục quản lý Giá (Bộ Tài chính).
[Download] Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp tháng 11 và 11 tháng năm 2008 - Vụ Kinh tế Công nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
[Download] Vốn FDI tháng 12 và 12 tháng năm 2008 - Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Nguồn: Bộ Tài chính
[Download] Số liệu về xuất, nhập khẩu tháng 1/2009- Nguồn: Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Download] Vốn FDI tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2009 - Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Seja o primeiro a comentar

Post a Comment

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Tạp chí kinh tế © Layout By Hugo Meira.

TOPO